دکتر دردم زیاده یکم مرگ تزریق کن!!!!!!!

اس ام اس

 

کشاورزی مشغول پاشیدبذر بود.دختر مغروری به او رسید و با تکبر گفت:
....
.
.
.
.
بکار
....
.
.
.
.
بکار هر چه بکاری مامیخوریم
....
.
.
.
کشاورز نگاهی به اوانداخت گفت:دارم یونجه میکارم

/ 0 نظر / 16 بازدید