اس ام اس فلسفی و عاشقانه

1- همیشه ماندن دلیل بر عاشق بودن نیست خیلی ها میروند تا ثابت کنند که تاهمیشه عاشقند.

2- آنکس که از دشمن داشتن می ترسد هیچگاه دوست واقعی نخواهد داشت .

3- مهم این نیست که شما سرنگون شدی مهم آن است که دوباره به پا خیزید .

4- پشیمانی از کارهایی که انجام داده ایم با مرور زمان کم میشود اما برای کارهایی که انجام نداده ایم

  همیشگی است. سیدنی هاریس

5- دروق مثال برف است که هر چقدر بغلطانندبزرگتر میشود . مارتین لوتر

6- هرگز عشق راگدایی نکنید.معمولا چیز با ارزشی به گدا داده نمی شود.

7- دوچیز را فراموش نکن : یاد خدا ومرگ

8- دو چیز را فراموش کن :بدی دیگران درحق تو خوبیتو در حق دیگران

9- فقییر کسی نیست که کم دارد  بلکه کسی است که خواهشهایش زیاد است .ضرب المثل فرانسوی

10- کودک بمان تابچه هایت همیشه دوستت داشته باشند . ضرب المثل فرانسوی

11- رستگاری در چهار چیز است :کم خوری-کمخوابی-خاموشی-تنهایی

12- در وجود هر یک از ما  خاینی به نام خود خواهی وجود دارد که فقط در برابر تملق و چابلوسی نرم میشود.

13- شکست یتیم است اما پیروزی هزار پدر دارد .

14- آزادی در بی آرزوی است . شمس تبریزی

15- انسان اگر فقیر و گرسنه باشد بهتر از ان است که پست و بی عاطفه باشد .چارلی چاپلین

16- هر لهظه ای را بهگونه ای زندگی کن که گویی واپسین لهظه است و کسی چه می داند شاید اخرین لهظه باشد.اوشو

17- عده ای بزرگوارزاده می شوند.عده ای بزرگی را به دست می آورند .عده ای بزرگی را بدون انکه بخواهند با خود دارند .شکسهیر

18- پیش از هر چیز نخست بدان که چه می خواهی .فردیناند فوخ

19- چنان باش که بتوانی به هر کس بگویی :مثل من رفتار کن.گانت

20- هرکاری را که امروز قادر به انجامش هستید به فردا موکول نکنید امروز همان فردایی است که دیروزمنتظرش بودید.

21- چهار چیز است که نمی توان آنها را بازگرداند :

1- سنگ پس از رها کردن !

2- حرف پس از گفتن !

3- موقعیت پس از پایان یافتن !

4- زمان پس از گذشتن!

22-آغاز کسی باش که پایان تو باشد.

23- منتظرباش اما معتل نشو.

24- تحمل کن اما توقف نکن .

25- قاطع باش اما لجباز نباش.

26- صریح باش اما گستاخ نباش .

27- بگو آره اما نگو حتما.

28- بگو نه اما نگو ابدا .

این یعنی همه چی باش وهیچی نباش .

29- عیب کار اینجاست که من ((آنچه هستم )) را با ((آنچه باید باشم )) اشتباه می کنم خیال میکنم انچه باید باشم هستم در حالی که آنچه هستم نباید باشم.

30- سرنوشت کوهها تنها گواه بودن است . آنها مانند رودخانه نیستند که حرکت می کنند و منظره را عوض می کنند.

31- در دنیای واقعی عشق می بایست ممکن باشد کسی که دوست می دارد نیاز دارد که گم شده وباز یافتن رابلد باشد..پایلو.

32- از راهی نروید که روندگان آن بسیارند . راهی را طی کنید که روندگان آن اندکند.

33- اگر زندگی پرتقال در دستتان نهاد آنرا پوست کنید وبه دنبال دوستی باشید تابا او قسمت کنید.

34- تولد ومرگ اجتناب ناپذیر است . فاصله بین این دو را زندگی کنیم .

35- ای کاش عظمت در نگاه تو باشد نه چیزی که به ان مینگری .

36- مرد بزرگ وقار دارد اما متکبر نیست مرد کوچک تکبر دارد ولی وقار ندارد.

37- تصمیمات بزرگ را با قلب بگیر و تصمیمات کوچکت را با عقلت بگیر.

38- تا خدا بنده نواز است به بنده چه نیاز است .

39- مرد بزرگ به خود متکی است وجز از خود از هیچکس چیزی طلب نمی کند ولی مردان کوچک از دیگران توقع دارند .

40- هنگامی که همه یکسان فکر می کنند دیگر کسی بیشتر نمی اندیشد.

/ 2 نظر / 9 بازدید

عالی بود