آسمون به دریا گفت این بالا خیلی خوبه همه جارو میشه دید دریا گفت این پایین از اون بالا بهتره چون فقط تو رو میشه دید. تقدیم به آسمون قلبم!