خوابیده بودم کابوس میدیدم ؛ از خواب بلند شدم تا به آغوشت پناه ببرم...
افسوس...
یادم رفته بود که از نبودنت به خواب پناه برده بودم