دانی که چرا چوب شود قسمت اتش / بی حرمتی اش بر سر و دندان حسین است.