سلام به کسی که به رسم جادها دوراست وبه رسم دل چه نزدیک....