آسمان هرکس به اندازه معرفت اوست و بى شک آسمان تو بى انتهاست.