غزلی نیست که در وصف توکامل باشد/کو دلی تا به غم عشق تو قابل باشد