هر چى زنگ میزنم به گوشیت یه صدایى میگه: مشترکى که به یادشى تو رو فراموش کرده! راست میگه؟