قصه اصحاب کهف یک شوخیست،
اینجا یک روزکه بخوابی همه تو را از یاد میبرند...!