چشمانت را ورق بزن شاید در گوشه اى از آن مرا به یادگار کشیده باشى