بلبلى نیستم که بر هر شاخه اى غوغا کنم/ شمع هستم میسوزم و جان را فدایت میکنم