گه خوبى، بدى از من دیدى حلال کن ، آخه براى همیشه دارم میرم کره ى ماه تا بتونم تا ابد دورت بگردم !