یادمان باشد تا هستیم به یاد هم باشیم ، موقع رفتن فریاد صدایى ندارد