شب گر رخ مهتاب نبیند سخت است/لب تشنه اگر آب نبیند سخت است

ما نوکر وارباب توئی حسین جان/نوکر رخ ارباب نبیند سخت است