سلام، خوبى؟ میدونى دارم چى میخورم؟
حسرت یه لحظه دیدن تو رو