میگن کلاغ ها خبرچین هستن !!!
پس چرا خبر دلتنگى منو به تو نمیدن؟