اگر دورم ز دیدارت دلیل بی وفایی نیست / وفا آن است که نامت را همیشه زیر لب دارم