یاد ما خواه کنی یا نکنی مختاری/ لیکن ای دوست بدان کنج دلم جا داری