بی خجالت بگویم من اسیر تازتم ، گر بخواهی یا نخواهی ، نازنینم ، یادتم.