شنیدم بوسه پلی است میان قهر و آشتی طالب شدم هی قهر کنیم هی آشتی.