دستانم بوی گل میداد. مرا به جرم چیدن گل بازداشت کردن. ولی هرگز کسی نگفت شاید که گلی کاشته باشد...

با تشکر از فرستنده: حمید