شب است و در به در کوچه هاى پر دردم، فقیر و خسته به دنبال گمشدم میگردم ، اسیر ظلمتم ، اى ماه پس کجا ماندى؟ من به اعتبار تو فانوس نیاوردم.