قصه اصحاب کهف یک شوخیست اینجا یک روز که بخوابى همه تو را از یاد میبرند...