زنده ام با نام تو پژمرده ام بی نام تو / حاضرم پر پر شوم در محضر دیدار تو