روی گل زرشکی ، با یک مداد مشکی ، هزار دفعه نوشتم ، تو انتهای عشقی