بی تابم و دل برای دیدار تو تنگ است . تقصیر دلم چیست مرام تو قشنگ است .