ما کشته عشقیم ، محبت کفن ماست . پرونده رنجیم ، رفاقت هدف ماست ...