صبورانه در انتظار زمان بمان! هرچیز در زمان خودش رخ میدهد.
باغبان حتی اگر باغش را غرق آب کند، درختان خارج از فصل خود میوه نمی دهند!