لطفا مسیج رو با ریتم آهنگی بخون تا بقیه دست بزنن :
واویلا لیلی / مسیج اومد خیلی / یکی دوستت داره / مسیج فرستاده / اگه دوسش دار / مسیج بده فوری.