به ساحل نگاه تو شکسته قایق دلم ، چقدر منتظر شدم به دیدنم نیامدى ، به آرزوى دیدنت گل شقایقى شدم ، چقدر منتظر شدم به چیدنم نیامدى