از با تو بودن برایم عادتی ساختی که بی تو بودن را باور نمی کنم .