دوستی مثه سیمان خیس میمونه هر چی بیشتر توش بمونی رفتنت سختره.