این منم تازه از سر جلسه بلند شدم.هیچ چیز غیر طبیعی نمیبینید.همه چیز عادیه...
پوشک دانشجویان ایزی لایف
(مخصوص امتحانات)