گرچه یوسف را عزیر مصر با درهم خرید ، من تو را با نقد جان و دل خریدارم عزیز