چون خیالت همه شب مونس من است شرم دارم که شکایت کنم از تنهایی!!!!!