قلب ما سکونتگاه کسانیست که دوستشان داریم حتی در سرزمین های دور