خدا معجزه کرد، آدمو آفرید توهم بیا یه معجزه کن ، آدم بمون !