الهی فندق بشی گازت بگیرم ، بعدش گریه کنی لپتو بگیرم .