باز امروز دلم ساز غمگین میزند *در درون میجوشد و تار جدایى میزند* لحظه ها در گذرند زندگی هم غمنامه خود میزند