بی هیج اجباری می ماند
خاطره ای از تو در یادم
بی آنکه بدانم
دلتنگت میشوم
بی آنکه بخواهم
بغضم برای توست
و تو بی آنکه بدانی
فراموشم میکنی