جای خالی انسان ها چـــــــه آسان پر میشود با \" بی مهری \" ...