الهی من فدای تو / چه کار کنم برایه تو
اگه تو این بیابونا / خاری بره به پایه تو