چروک لباتیم، بخند فناشیم . . .
قرمزی چشاتیم ، نفازولین بریز فناشیم