سودای دلم قسمت هر بی سر و پا نیست ، خوش باش که یک لحظه دلم از تو جدا نیست .