هیچ وقت دل یه دختر پاک و معصوم رو نشکن و باهاش بدرفتاری نکن چون میره بینیش رو عمل میکنه و میاد دیگه محل سگ هم بت نمیده !