برهنه ات میکنند تا بهتر شکسته شوى نترس گردوى کوچک آنچه سیاه میشود روى تو نیست دست آنهاست*