زحال ما گر پرسی بجز دوری ملالی نیست
ملالی هم اگر باشد تو خوش باشی خیالى نیست