با نگاه تو چه زیبا خواهم خواند تا آمدنت به انتظار خواهم ماند آین قلب خروشانم را دریاب تا روز وصال تو خواهم خواند

با تشکر از فرستنده: ندا