آن کبوتر که لب بام شما پر زد و رفت . . . دل من بود که به شما سر زد و رفت